CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

domingo, 23 de mayo de 2010

How the Chinese eat potatoes


The Potato: A
World-saving Treasure (
Preface) 21
The Biology of the Potato 26
Potato morphology 27
The potato’s nutrition value 33
Special nutritional and medicine functions of potatoes 37
Chinese Potato Recipes 42
Potato Recipes from Northeast China 45
Braised potato with goose (Da E Men Tudou) 47
Cooked potato chips (Peng Tudou Pian) 48
Flavored mashed potatoes (Fengwei Tudou Ni) 49
Fried lichen and potato chips (Dipi Tudou Pian) 50
Fried potato cake I (Jian Tudou Bing) 51
Fried potato chips with green pepper (Chao Tudou Pian Qingjiao) 52
Fried potato chips with spicy cabbage (La Baicai Chao Tudou Pian) 53
Fried potato strips with garlic bolt (Zha Tudou Tiao Chao Suantai) 54
Fried shredded potato (Suchao Tudou Si) 55
Golden fried potato balls (Zha Huangjin Tudou Qiu) 56
Mashed potatoes with sauce
Mixed shredded potatoes (
Ban Tudou Song) 58
Potato and cabbage soup (Hongcai Tang) 59
Potato balls (Tudou Li Wanzi) 60
Potato cake I (Tudou Bing I) 61
Potato salad with green vegetables (Qingcai Tudou Shala) 62
Seasoned potato strings and noodles (Qiang Tudou Si, Fensi) 63
Shredded potato and bean salad (San Si Bao Dou) 64
Steamed potato and eggplant served with soy sauce (Nongjia Dajiang Zheng Tudou Qiezi) 65
Stewed potato chips with goose (Tudou Gan Dun Da E) 66
Stewed potatoes with cowpeas (Tudou dun Doujiao) 67
Stewed potatoes with curry chicken (Tudou Dun Gali Ji Kuai) 68
Stewed potatoes with eggplant in thick sauce (Tudou Jiang Dun Qiezi) 69
Stewed potatoes with yellow sturgeon (Xunhuangyu Men Tudou) 70
Stewed small potatoes I (Youmen Xiao Tudou I) 71
Stir-fried potato, green pepper and eggplant (Di Sanxian) 73
Potato Recipes from North China 75
Bag-shaped oat potato pie (Malingshu Tuntun) 77
Baked potato cake (Lao Malinghshu Yangzi) 78
Black soy sauce potatoes (Jiangyou Malingshu Tiao) 79
Braised beef with potato (Malingshu Shao Niurou) 80
Braised potato pieces (Hongshao Shukuai) 81
Braised potato, cabbage and tofu
ContentsBraised potatoes (
Malingshu Dahuicai) 83
Braised potatoes and cabbage (Malingshu Baicai Hui Fenkuai) 84
Braised potatoes and tofu with spareribs (Malingshu tofu Dun Paigu) 85
Braised potatoes with cowpeas and spareribs (Malingshu Doujiao Dun Paigu) 86
Braised potatoes with fish-shaped oat noodles (Malingshu Hui Youmian Yu) 87
Braised sheep entrails with noodles (Guozai Fentiao Yangza) 88
Braised side pork and rape with potatoes (Wuhuarou Youcai Hui Malingshu) 89
Braised sirloin with potatoes (Malingshu Dun Niunan) 90
Braised small potato balls with oxtail (Xiao Tudou Shao Niuwei) 91
Camel palm encircled with shredded potato (Tuozhang Tudou Si) 92
Chinese chess fun (Qi Qu) 93
Cold potato strings in oil, vinegar and spices (Liangban Malingshu Si) 94
Countryside tricolor potatoes (Nongjia Tianyuan Sanse) 95
Deep-fried potato doughnuts (Youzha Malingshu Guozi) 96
Deep-fried potato strips with tomato sauce (Mizhi Shasi Tudou Tiao) 97
Drunk potato (Zuijiu Malingshu) 98
Egg, shredded bottle gourd and potato cake (Jidan Hulusi Malingshu Bing) 99
Elegant taste (Ya Qu) 100
Fish-shaped potato (Malingshu Yu) 101
Fish-shaped potato with fried pork fillet (Guoyourou Malingshu Yu) 102
Fish-shaped potato-oat flour noodles (Tudou Yuzi) 103
Flavored potato balls (Fengwei Tudou Qiu) 104
Fried chicken-flavored potato (
Youzha Malingshu) 105
Fried Chinese sauerkraut and noodles (Suancai Chao Fentiao) 106
Fried Chinese sauerkraut and potato chips (Suancai Malingshu Tiao) 107
Fried Chinese sauerkraut and potato slices (Suancai Malinghsu Ni) 108
Fried mashed potatoes, carrots and mushrooms (Jinsha Fengguang) 109
Fried potato balls (Youzha Malingshu Wanzi) 110
Fried potato cake II (Xiangjian Tudou Bing I) 111
Fried potato slices I (Youzha Malingshu Pian) 112
Fried potato strings (Youzha Malingshu Si) 113
Fried potato strings with pickled celery cabbage and mutton fat (Yangyou Suancai Malingshu Si) 114
Fried potato strips coated with sugar (Liuli Shutiao) 115
Fried potato strips with chili (Ganbian Tudou Tiao) 116
Fried potato strips with pork (Youbailuo Chao Malingshu Tiao) 117
Fried potatoes with egg (Tudou Jian Dan) 118
Fried potatoes with soybean sprouts (Tudou Chao Huangdou Ya) 119
Fried shredded potato cake I (Xiang Jian Tudou Pai) 120
Fried shredded potato with Chinese chives and egg (served with cake)
(Malingshu Si Jiucai Jidan Dai Bing) 121
Fried side pork with potato (Wuhuarou Jian Malingshu) 122
Handmade noodles with potatoes in an earthen pot (Shaguo Malingshu Shouganmian) 123
Hotpot potato pieces (Malingshu Huoguo Pian) 124
Hunyuan cold potato jelly
Roasted potato (
Kao Malingshu) 148
Roasted potato slices (Kao Malingshu Pian) 149
Shredded potato and wild vegetables in vinegar and spices (Malingshu Si Ban Yan Kucai) 150
Shredded potato with sow thistle (Malingshu Si Ban Kucai) 151
Silver boat carries the valuables (Yinzhou Zaibao) 152
Soft-shell turtle encircled with small potatoes (Xiao Tudou Jiayu) 153
Spareribs with Chinese sauerkraut and mashed potatoes (Paigu Suancai Malingshu Ni) 154
Spicy diced potatoes I (Xiangla Malingshu Ding) 155
Spicy shredded potatoes (Xiangla Tudou Si) 156
Steamed abalone-shaped potato pie (Su Bao Pai Fan) 157
Steamed buns with potato and Chinese chive filling (Tudou Jiucai Baozi) 158
Steamed dumplings (Zheng Jiao) 159
Steamed fish-shaped oat noodles (Youmian zheng Yu) 160
Steamed fish-shaped potatoes with Chinese sauerkraut (Suancai Malingshu Yu) 161
Steamed oat rolls with potato and eggplant (Malingshu Men Qiezi) 162
Steamed potato balls (Tudou Wanzi) 163
Steamed potato cake (Zheng Malingshu Yangzi) 164
Steamed potatoes and pork balls (Jing Wan Wan) 165
Steamed potatoes I (Zheng Malingshu) 166
Stewed chicken with potato (Malingshu Dun Xiaoji) 167
Stewed chicken with potato and tofu (Malingshu Tofu Dun Jiaji) 168
Stewed pork bones with potato and squash
Braised spareribs with potatoes (
Tudou Dun Paigu) 194
Braised tofu with pakchoi (Xiao Baicai Hui Tofu) 195
Crisp potato balls coated with sugar (Yinzhuang Suguo) 196
Crystal mashed potato roll (Yuni Shuijing Juan) 197
Cucumber with potato noodles (Huanggua Fenpi) 198
Dark steamed potato balls (Heilengleng) 199
Deep-fried potato balls covered in sesame seeds (Tudou Matuan) 200
Dongxiang county potato chips (Dongxiang Tudou Pian) 201
Fried meatballs (Zha Ge Wanzi) 202
Fried pork liver with potato (Zhugan Tudou Tiao) 203
Fried pork slices with potato (Tudou Chao Rou Pian) 204
Fried potato cake III (Tudou Jianbing) 205
Fried shredded potato cake II (Tudou Tanbing III) 206
Fried shredded potatoes with vinegar (Culiu Yangyu Si) 207
Fried stick-shaped mutton-potato mash (Tu Yang Jiehe Bang) 208
Fried tofu and potatoes with green and red Pepper (Jin Yu Man Tang) 209
Golden shredded potato nest (Jin Quechao) 210
Golden thread with lotus (Jinsi Wang Lian) 211
Goulash with potato (Tudou Shao Niurou) 212
Grape-shaped potato dish (Fengshou Putao) 213
Mashed potatoes with pakchoi (Hua Cai) 214
Pear-shaped potato
Stewed sheep entrails with potato noodles (
Yu Lin Yang Zasui) 238
Stir-fried beef with potato noodles (Niurou Chao Fen) 239
Stir-fried pork with potato noodles (Zhurou Qiao Ban Fen) 240
Strawberry-filled mashed potato cake (Caomei Yuni Su) 241
Sweet fried potato chips (Huanying Tudou Pian) 242
Three kinds of stewed vegetable balls (Shao San Yuan) 243
Xinjiang chicken and potato dish (Xinjiang Da Pan Ji) 244
Yulin three fresh delicacies (Yulin Pin Sanxian) 245
Potato Recipes from Southwest China 247
Baked shredded potatoes (Gan Bei Yangyu Si) 249
Birds nest-shaped shredded potatoes (Niaochao Shu Si) 250
Braised potato balls with black soy sauce (Hongshao Tudouqiu) 251
Braised potatoes with duck (Tudou Huang Men Ya) 252
Braised potatoes with rice (Tudou Men Fan) 253
Braised side pork with potatoes in soy sauce (Tudou Hongshao Rou) 254
Charcoal-roasted potatoes (Tanhuo Kao Tudou) 255
Chinese date-filled potato balls with honey (Mizhi Nuoxiang Tudou Zao) 256
Colorful shredded potatoes (Qicai Tudou Si) 257
Crisp potato strips I (Xiangsu Shu Tiao I) 258
Crisp potato strips II (Xiangsu Shu Tiao II) 259
Deep-fried fat pork and diced potatoes (Cuishao Tudou li) 260
Deep-fried potato chips
Hotpot potatoes with preserved ham and radish (
Yi Guo Hui) 284
Long life shredded potatoes (Changshou Tudou Si) 285
Mashed potatoes fried with fennel (Huixiang Tudou Ni) 286
Mashed potatoes in lotus leaf (Heye Tudou Ni) 287
Mashed potatoes with pine nuts (Songren Tudou Ni) 288
Mashed potatoes wrapped in sticky rice pancakes (Zhibao Tudou Ni) 289
Megranate-shaped fried chicken (Fugui Shiliu Ji) 290
Minced beef in potato bowls (Yi Wan Chi) 291
Pan-fried potato pastry (Xiangjian Tudou Bing II) 292
Potato and chicken with chili powder (Yangyu Lazi Ji) 293
Potato chips served with Yunnan ham (Yuntui Tudou Pian) 294
Potato pancake with salted vegetables (Xuecai Tudou Bing) 295
Potato shoot salad in vinegar (Liangban Shumiao) 296
Potato shoot soup with sour bamboo shoots (Suan Sun Shumiao Tang) 297
Potato soup with pickled cabbage (Suancai Tudoupian Tang) 298
Potato string cake with five spices (Wuxiang Tudou Si Bing) 299
Potato with laver (Zi Cai Tudou Bing) 300
Potato with twice-cooked pork (Tudou Huiguo Rou) 301
Potatoes cooked in tin foil (Xizhi Tudou) 302
Potatoes in soy sauce (Jiang Xiang Tudou) 303
Potatoes in soybean milk (Hezha Yangyu) 304
Roasted potatoes
Stewed potatoes with pumpkin II (
Nangua Dun Tudou) 328
Stewed potatoes with rice (Yangyu Kongganfan) 329
Stewed silver carp soup (Guiyu Zahui Tang) 330
Stewed small potatoes II (Youmen Xiao Tudou II) 331
Stir-fried potato shoots (Su Chao Shumiao) 332
Stir-fried shredded vegetables (Chao San Si) 333
Street potato snacks from Yunnan (Jie Bian Xiao Chi) 334
Sweet and sour potato sandwiches (Tangcu Tudou Jia) 335
Toothpick potato diamonds (Yaqian Tudoukuai) 336
Tree tomato-flavored potatoes (Shu Fanqie Fenwei Tudou Si) 337
Western-style mashed potatoes (Xi Shi Tudou Ni) 339
Western Style Potato Dishes and those from Other Regions 341
Curry potatoes (Gali Malingshu) 343
Deep-fried potato balls (Cuizha Tudou Qiu) 344
French-style mushroom and potato salad (Fashi Xianggu Malingshu Shalazi) 345
Fried country-style potato balls (Shancun Zha Malingshu Wanzi) 346
Fried diced potatoes and lettuce stems (Chao Malingshu Wosunding) 347
Fried egg and potato string cake (Jianjidan Malingshusi Bing) 348
Fried potato cake IV (Cui Zha Tudou Bing) 349
Fried potato slices II (Zha Malingshu Pian) 350
Fried potato strips
etc...

------------------------
How the Chinese eat potatoes
Dongyu Qu
Chinese Academy of Agricultural Science, China
Kaiyun Xie
International Potato Center, CIP Beijing Liaison Office, China

PDF - 435 pag - 22.4 Mb.

0 comentarios: